Tag: Doanh nghiệp

Doanh nghiệp liên tiếp xả thải chưa qua xử lý ra môi trường

Nước thải chảy ra 2 ao chứa không có chống thấm, theo đường ống nhựa chôn âm dưới bờ ao chảy thẳng ra suối Tà Ly. Đoàn đã lập biên bản, thu mẫu nước thải tại cuối đường ống chảy